Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Địa chỉ: Xã Tân Thuận